Onze visie vatten we samen in drie hoofdthema´s:

 1. spiritualiteit (mystiek),
 2. creativiteit (kunst) en
 3. natuur (duurzaamheidsdenken).

Deze thema´s zijn de basis voor verschillende werkvormen (projekten) zoals we die nu kennen:

de groententuin, de kruidentuin, het gastenverblijf, het kunstatelier, de winkel, het bereiden van voedsel (de keuken, de bakkerij, de inmakerij, de kaasmakerij) de boerderij, renovatie en nieuwbouw, terreinbeheer, Oikos (o.a. oliën / remedies, webshop), imkerij, het Eigentijds Festival, het Eigentijds Zomercollege (workshops en cursussen) en de coördinatie (o.a. publiciteit, programmering, werkverdeling).

Nieuwe werkvormen zijn mogelijk, mits deze aansluiten bij deze hoofdthema´s en deze gedragen worden door bewoners en permanente participanten.

Concrete uitgangspunten

Samenvatting van de visie in enkele concrete uitgangspunten. De uitgebreide beschrijving van de visie zelf staat na deze samenvatting.

 • Wij, de bewoners, beschouwen Ecolonie als een organisme, een op natuurlijke wijze zich ontwikkelend sociaal verband van mensen en hun diverse activiteiten met een gemeenschappelijke visie als basis;
 • We weten ons geïnspireerd door een realistisch, organisch, spiritueel, utopisch mens- en wereldbeeld. Met het hoofd in de wolken en beide benen op de grond.
 • Met de diversiteit aan werkvormen die we op Ecolonie laten ontstaan, willen we onze visie dat het leven ondeelbaar is, dat het in de kern als eenheid gezien kan worden, tot uitdrukking brengen (eenheidsbeginsel);
 • De visie kan ook bondig samengevat worden met de vraag: ‘Hoe vindt de mens zijn veelzijdigheid en dus zichzelf terug’?
 • Voor ons is spiritualiteit niet een verheven zaak, maar de inspiratiebron voor het concrete handelen. Uit onze daden (werkvormen) moet blijken wat ons inspireert;
 • Werken met aandacht en discipline is voor ons enerzijds een middel om het/een doel te bereiken, onze gewenste creaties te realiseren, anderzijds een doel op zichzelf, omdat in die scheppende activiteit - het werken - de ziel, zaligheid en creativiteit (liefde) besloten ligt. waardoor we gevormd worden;
 • We hechten grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van de eigen individualiteit, die in ons geval ten dienste staan aan de ontwikkeling van het organisme Ecolonie, wetend dat de bouwmeester het ´levende werkende Midden´ of anders benoemd de Kosmische Moeder, de Baarmoeder, De Leegte van de Leegte is, waar alles uit voortkomt en naar terug gaat;
 • Verwacht wordt dat deze daad van dienstbaarheid ten opzichte van Ecolonie tot uitdrukking komt in een verbindende afspraak (commitment) voor langere tijd wanneer men vaste bewoner of permanente participant wil zijn. Het kan betekenen dat ten behoeve van deze keuze betrokkene een ´sprong´ moet maken, vanuit een bewustzijn waar de zelfontplooiingsmythe, cq de ik-gerichtheid, dominant aanwezig is, naar een nieuw zijnsgebied (met zijn eigen waarden en normen), waar niet de vraag gesteld wordt, of je er iets mee opschiet of ervan groeit.
 • De ontwikkeling van Ecolonie willen we plaatsen in de totale ontwikkeling van een kosmologie, die geïnspireerd is op een organische en de daarachter liggende spirituele utopische zienswijze.
 • Voor ons krijgt het begrip ecologie vooral zijn betekenis in de beschrijving van het begrip EcoZeN. Ze is zowel geworteld in liefde voor thuis, als de bereidheid je leven, je persoonlijkheid en je waarden te laten bepalen en vormen door de plek waar je woont. Een dergelijke ecologie bekommert zich niet alleen om de natuurlijke wereld, maar ook om de plek die wij in de menselijke omgeving hebben. Ze heeft zowel te maken met zingeving en emotie als met de bescherming van de natuur;
 • De bewoners van Ecolonie erkennen de dieperliggende, transcendente gemeenschappelijke waarde in alles (sommigen noemen dit de goddelijkheid) en werken samen, omdat ze vinden dat een werkvorm ( in deze de vereniging Ecolonie), gebaseerd op een gemeenschappelijke visie, groter is dan de som van de delen ervan. Zij ervaren het organisme Ecolonie dan ook als bezield
 • Ecolonie is een dynamisch en levend organisme en geen instituut, dat zoals alle levende organismen, een voortdurend veranderings- en groeiproces doormaakt.
 • We beschouwen het organisme Ecolonie als een vruchtbare voedingsbodem voor ieder mens afzonderlijk, om tot een geïntegreerd bewustzijn te komen.
 • De vormen die op Ecolonie ontstaan zijn dan ook in die zin een afspiegeling van dit bewustzijn.
 • Wat er ook gemaakt of gedaan wordt, belangrijk daarbij is het bewustzijn en met name de kwaliteit van het bewustzijn. De vorm is enerzijds belangrijk als eindresultaat van een scheppende activiteit, anderzijds biedt de vorm een structuur waarin het bewustzijn zich kan ontwikkelen en zich kan leren uitdrukken.
 • Op Ecolonie leren wij onszelf aan de basis van ons wezen te werken, en beschouwen dit dan ook als een prachtige oefenplek. We hebben geen behoefte aan vleugels, terwijl we onze voeten nog niet eens hebben leren kennen.
 • De bewoners van Ecolonie zijn zich bewust van het feit dat het zonder dynamische kwaliteit het organisme niet kan groeien en zonder statische kwaliteit niet kan blijven bestaan.
 • Ecolonie beschouwen we als een ontmoetingsplaats waar er een sterke herkenning en betrokkenheid is bij de bewoners voor de mystiek; mystiek wordt daarbij opgevat als een fenomeen dat niet passief en theoretisch is, maar actief en praktisch. In deze opvatting van mystiek gaat het om een organisch levensproces, waarbij het hele Zelf van de mens is betrokken. We ervaren daarbij dat deze betrokkenheid uitdaagt om ons gedragspatroon drastisch te veranderen.
 • Als bewoners van Ecolonie willen we een plek creëren waar wij op onze wijze, vanuit onze visie kunnen leven. Die verantwoordelijkheid nemen we. Dat willen we graag uitleggen, en eventuele belangstellenden daar deelgenoot van maken, waarbij we niet de pretentie hebben het beter te doen dan anderen.
 • We denken dat als het woord daad wordt het doel is bereikt, want in die beweging vindt er transmutatie plaats. Dat is de scheppende energie die kracht heeft en alles doordringt.
 • We zien een gezonde economische basis als een belangrijke voorwaarde om onze wensen te realiseren. Geld wordt gezien als energie, en om redenen van onvoorwaardelijke beschikbaarstelling wordt geld – indien mogelijk - niet geleend als daar rente over betaald moet worden.

Uitgebreide beschrijving

De uitgebreide beschrijving van de visie kun je hier downloaden als PDF document.

Download PDF

Visie EcoZeN

Omdat we vinden dat ‘de toekomst ons niet overkomt, maar dat we haar zelf kunnen vormgeven’ hebben we een veelzijdige ambachtelijke scholing opgezet. Op die wijze hopen we de kloof te overbruggen tussen enerzijds de concrete utopische dromen die wij mensen hebben en anderzijds de praktische uitvoerbaarheid. Een scholing die zoveel mogelijk facetten van het leven omvat (praktisch/sociaal/geestelijk – handen, hoofd, hart). Ons is gebleken dat deze vorm van geïntegreerd werken, leren en leven niet alleen in een individuele behoefte voorziet maar ook noodzakelijk is om veranderingen een kans geven.

Over het begrip EcoZeN hebben we ook een uitgebreide visie geschreven.

Ecolonie-Forge Neuve in de toekomst

Dit verhaal gaat over de toekomst van Ecolonie. Maar ook over het verleden! Is er een verschil? Het gaat over gedroogde mest of heeft een roos tanden?

Op Ecolonie hebben we de afgelopen dertien jaar, met vooral aandacht voor het kleden en voeden (de materiële basisvoorwaarden) van ‘het kind’ Ecolonie, veel in ‘het licht’, de tastbare werkelijkheid, gewerkt. Deze fase volgde op een periode van ‘negen jaren van zwangerschap’ (na de oprichting in 1989) welke periode ‘de duisternis’ (de niet zichtbare processen) symboliseerde, zo kenmerkend voor de baarmoeder. De energie van het toen overheersende vrouwelijke ontvangende principe veranderde na negen jaren in de energie van het scheppende, mannelijke principe. Alle betrokkenen (oude en nieuwe bewoners) waren zich in die tijd van de overgang naar een nieuwe fase zeer goed bewust van deze (noodzakelijke) verandering. Het ging in die tijd om de fundamentele vraag: ‘kan de ‘foetus Ecolonie’ levend geboren worden en verder opgroeien of zal het geen bestaansrecht hebben’. Letterlijk is er in die tijd gesproken over de mogelijkheid om het terrein en de gebouwen weer te verkopen. Het was dan ook een zeer zware bevalling.

Download de PDF