We lezen o.a. uit: Hart voor Tao , het eerste hoofdstuk: ‘Tao is een mysterie’

‘Tao is in de hele kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, de planten en de dieren, in de bergen en stenen, in cellen en atomen.

Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar.
Waar een mens ook kijkt; Tao is nergens te zien.

Hoe scherp hij ook luistert; Tao blijft onhoorbaar.
Wat hij ook aanraakt; Tao is niet te voelen.

Hoe hij zich ook inspant; Tao is nergens.
Toch is Tao de bron van alles wat bestaat.’

Woorden zijn ontoereikend om iets over Tao te zeggen.
Toch betekent dit niet dat er daarom maar beter over gezwegen kan worden, want Tao is de kern van al het bestaande, ook van jou en van mij.

We bespreken de Chinese filosofie van Lao Zi (je zegt: la-wo-tsee)

Een belangrijk advies dat Lao Zi door zijn hele Dàodéjīng aan zijn lezer geeft is: durf laag te zijn, bijvoorbeeld in vers 66:
Waarom kunnen stromen en zeeën koningen aller wateren zijn? Omdat zij bedreven zijn in het lager zijn. Daarom kunnen zij koningen aller wateren zijn.
Water stroomt altijd van hoog naar laag. Hoe leger het beneden is, hoe meer water het kan ontvangen. De zee kan alleen maar ‘groot’ zijn omdat zij ‘laag’ is.

Een koning is bij Lao Zi niet iemand die zich met veel uiterlijk vertoon aan zijn volk presenteert. Integendeel, Lao Zi beschrijft hem steeds als een mens die zich ‘laag’ opstelt en zich nergens op vóór laat staan. In het ‘lage’ kan hij Tao vinden, zo zegt Lao Zi in vers 8:
De hoogste goedheid is als water.
Water doet alle dingen goed, zonder te wedijveren.
Het verblijft op de plaats die het volk verafschuwt.
Juist daarom is water zo dicht bij Tao.


Zhuang Zi (je zegt: djuwang-tsee)

Hij was een Chinese wijze die leefde in de derde eeuw voor onze jaartelling en schreef honderden verhalen. In een daarvan vertelt hij over een herfstvloed waarin honderden kleine stromen hun water uitstortten in de Gele Rivier zodat deze aanzwol tot ongekende omvang.

De god van deze rivier was hierover erg in zijn nopjes en liet zich trots meedrijven helemaal tot aan de Noordelijke Wereldzee. Daar keek hij beteuterd uit over een water zó groot dat hij er de grenzen niet van kon zien; hij voelde zich ineens een stuk kleiner.

De god van de Noordelijke Wereldzee zag hem daar staan en zei: ‘Het heeft geen zin om met een kamergeleerde over de Tao te spreken, want hij wordt beperkt door wat hij geleerd heeft.

Maar nu jij je buiten je oevers hebt begeven en de grote zee hebt gezien, ben je je bewust geworden van je eigen beperkingen. Nu is het mogelijk om met je over de grote rede te spreken.’

De god van de Noordelijke wereldzee vertelde dat hijzelf weliswaar groter was dan de Gele Rivier, maar dat hij hierin geen reden zag om zich ‘groot’ te noemen, want wanneer hij zijn gestalte vergeleek met het heelal wist hij zich nietig. De god van de Gele Rivier luisterde aandachtig en vroeg hem wat de waarde van Tao is. Hij kreeg te horen: ‘Ken het handelen van de mens, zoek je grondslag in de hemel, vind bestendigheid in de deugd, en dan, waar je ook gaat of staat, je keert terug naar het essentiële. . . Ga je niet inspannen om beroemd te worden. Bewaar de hemelse natuur. Wees voorzichtig en verlies haar niet.’
(Uit Kristofer Schipper, Zhuang Zi, oofdstuk. 17, uitgave Augustus, Amsterdam, 2007)


Nell van Hartevelt

Nell van Hartevelt heeft veel dans ervaring en gaf jarenlang lessen dansexpressie op basisscholen. Tot ze 35 jaar geleden met Taijiquan en Qigong in aanraking kwam was ze direct geraakt door de diepgang van deze oefeningen. Na 10 jaar intensieve trainingen volgde ze de BOCAM opleiding basis Chinese geneeswijzen met specialisatie beweegdocent voor kinderen. Ze verzorgt naast de wekelijkse lessen in Zeeuws Vlaanderen diverse bijscholingen voor docenten: Aqua Taiji/ Qigong, Qigong voor chronisch zieken en ouderen en de kinder Taiji docent opleiding, dit laatste in samenwerking met haar dochter Anke.

Meer informatie

Wanneer:
In de week van 22 tot 28 augustus 2021

Onderdeel van de EcoZen Week

Meer informatie